MojeReality.sk si práve prezerá 516 návštevníkov a jeden člen on-line...

Záložné právo slúži na zabezpečenie pohľadávky a jej príslušenstva tým, že záložného veriteľa oprávňuje uspokojiť sa alebo domáhať sa uspokojenia pohľadávky z predmetu záložného práva, ak pohľadávka nie je riadne a včas splnená. Jedným zo spôsobov zabezpečenia pohľadávky je záložná zmluva, ktorej vzor vám prikladáme.

Záložné právo slúži na zabezpečenie pohľadávky a jej príslušenstva tým, že záložného veriteľa oprávňuje uspokojiť sa alebo domáhať sa uspokojenia pohľadávky z predmetu záložného práva, ak pohľadávka nie je riadne a včas splnená. Jedným zo spôsobov zabezpečenia pohľadávky je záložná zmluva, ktorej vzor vám prikladáme.

Záložné právo slúži na zabezpečenie pohľadávky a jej príslušenstva tým, že záložného veriteľa oprávňuje uspokojiť sa alebo domáhať sa uspokojenia pohľadávky z predmetu záložného práva, ak pohľadávka nie je riadne a včas splnená. Jedným zo spôsobov zabezpečenia pohľadávky je záložná zmluva, ktorej vzor vám prikladáme.

Chcete ako nájomca prenajatý byt, prípadne jeho časť prenechať do podnájmu inej osobe? Môžete tak urobiť zmluvou o podnájme a s písomným súhlasom prenajímateľa. Prikladáme vám vzor zmluvy o podnájme bytu.

Máte vážny záujem o určitú nehnuteľnosť a chcete zaistiť, aby predávajúci danú nehnuteľnosť ďalej neponúkal iným záujemcom? Uzatvorte s ním rezervačnú zmluvu a pozrite si náš pripravený vzor.

Predali ste alebo kúpili nehnuteľnosť? Pripravili sme pre vás vzor preberacieho protokolu.

Záznam je úkon okresného úradu, katastrálneho odboru, plniaci evidenčné funkcie, ktoré nemajú vplyv na vznik, zmenu ani na zánik práv k nehnuteľnostiam.

Poznámka je úkon príslušného okresného úradu, katastrálneho odboru, ktorý je určený na vyznačenie skutočností alebo pomeru vzťahujúceho sa na nehnuteľnosti…

Vklad je úkon okresného úradu a vzniká ním, mení sa alebo zaniká právo k nehnuteľnostiam. Pripravili sme pre vás vzor.

Prenajímate rodinný dom? Pozrite si náš vzor nájomnej zmluvy.