MojeReality.sk si práve prezerá 421 návštevníkov a 2 členovia on-line...

Niektoré údaje, poskytnuté pri vyplňovaní formulára na MojeReality.sk môžu mať povahu osobných údajov v zmysle Zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. MojeReality.sk sa týmto zákonom plne riadi a koná všetko pre to, aby tieto osobné údaje ochránila.

Ochrana osobných údajov a ich poskytovanie tretím osobám

Prístup k osobným údajom klientov majú iba správcovia portálu z ktorých každý je viazaný povinnosťou mlčanlivosti. Osobné údaje klientov poskytuje v nevyhnutnom rozsahu iba zmluvným partnerom a to výlučne za účelom zabezpečenia služieb a tiež štátnym orgánom v prípade, že je na to povinná v zmysle platných právnych predpisov.

Súhlas klienta

Využívaním služieb portálu MojeReality.sk klient, príp. účastník súhlasí so zhromažďovaním, získavaním a spracúvaním svojich osobných údajov spôsobom uvedeným vyššie. Zákazník má v súvislosti s odovzdávaním a spracúvaním svojich osobných údajov práva vyplývajúce najmä zo zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.